Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8540
W sumie: 109581

Projekty

Opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”

Umowa nr POIS.06.01.11-00-0078/22-00

Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość projektu: 550 687,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 447 713,01 PLN

Kwota dofinansowania z FS: 380 556,05 PLN

Beneficjent: Gmina Miasta Radomia

Celem projektu będzie wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania mobilnością w obszarze funkcjonalnym Radomia poprzez opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+. Będzie to dokument strategiczny, zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb mobilności mieszkańców, sektora przedsiębiorstw i pozostałych interesariuszy istotnych dla miasta Radomia i jego otoczenia z uwzględnieniem poprawy jakości życia.

Na potrzeby opracowania Planu zostało zawarte porozumienie gmin obszaru funkcjonalnego Radomia. Radom jako miasto rdzeniowe podjął się roli Lidera i koordynatora tego procesu. Sygnatariuszami porozumienia są: Gmina Miasta Radomia, Gmina Gózd, Gmina Iłża, Gmina Jastrzębia, Gmina Jedlińsk, Gmina Jedlnia Letnisko, Gmina Kowala, Gmina Miasta Pionki, Gmina Pionki, Gmina Przytyk, Gmina Skaryszew, Gmina Wierzbica, Gmina Wolanów, Gmina Zakrzew, Powiat Radomski

Plan mobilności oparty o istniejące praktyki planowania i zasady integracji i uczestnictwa będzie narzędziem ułatwiającym planowanie mobilności przy uwzględnieniu szerszego kontekstu funkcjonowania miasta. Będzie strategicznym zbiorem powiązanych ze sobą działań, których wdrożenie spełni potrzeby mobilności mieszkańców oraz innych „użytkowników” miasta obecnie i w przyszłości.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentu PZM GOFR wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Gózd brała udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”.

 

Projekt ASI był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,
Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI był przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany był w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Projekt wynikał m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. - Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynikał również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie wykorzystano nowye technologie komunikacyjne (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzyła warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne usługi, które są rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, były realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).

W ramach Projektu zostały opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:

 • Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
 • Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
 • Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
 • Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
 • Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

PROJEKT ASI JAKO KONTYNUACJA DZIAŁAŃ

Projekt ASI wykorzystywał rezultaty projektów:

 • Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
 • Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.
 • Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa.
 • GEOPORTAL 2.
 • Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

Dostęp do ww. usług jest powszechny i nieodpłatny. Dane dostępne za pośrednictwem tych usług mają formę, która umożliwia ich dalsze wykorzystanie.

Wszystkie usługi oraz towarzyszące im systemy teleinformatyczne, w tym systemy dziedzinowe odpowiednie dla zakresu merytorycznego danej usługi, zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w szczególności w zakresie:

 • Autentyczności.
 • Wykorzystywania danych referencyjnych.
 • Dostępności.
 • Integralności.
 • Działania w modelu usługowym.
 • Niezaprzeczalności.
 • Poufności.
 • Wg ustalonych polityk bezpieczeństwa informacji.
 • We współpracy z repozytorium interoperacyjności, czyli częścią zasobów ePUAP przeznaczoną do udostępniania informacji służących osiąganiu interoperacyjności.

Celem takiego działania będzie:

 • Zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania publiczne w postaci elektronicznej.
 • Zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną.
 • Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach odrębnych.
 • Zapewnienie podmiotom publicznym redukcji kosztów funkcjonowania.
 • Zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi.
 • Zapewnienie swobody gospodarczej i równego dostępu do rynku informatycznego w zakresie usług i dostaw podczas udzielania zamówień publicznych dla wszystkich jego uczestników.
 • Efektywna realizacja drogą elektroniczną ponad granicznych usług administracji publicznej.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.