Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9763
W sumie: 27484

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Na podstawie art. 70b ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej udzielanej gminie przez właściwego wojewodę.

Zasady organizacji nauki zawodu oraz przyuczania do zawodu określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60 poz. 278 z późniejszymi zmianami).  
   
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników mieszkających w Gminie Gózd przyznaje wójt gminy w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymagań. 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gózd, ul. Radomska 7. 

Szczegółowych informacji o realizacji zadania udziela Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe, tel. /48/ 320-23-57. 

Warunki, aby pracodawca uzyskał dofinansowanie:

Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:


1.  Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,
2.  Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Zgodnie z art. 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U.  Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami) pracodawca obowiązany jest zawiadomić wójta gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy. Informacja ta pozwoli zaplanować środki na realizację zadania.

Podstawę do wypłacenia środków z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, stanowią:

1. Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, złożone przez pracodawcę niezwłocznie po jej podpisaniu (wzór zawiadomienia dostępny  na stronie internetowej Gminy Gózd),
2.  Wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego przyuczenia lub nauki zawodu wraz z kopią dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, kopią umowy o pracę  z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz potwierdzoną  za zgodność z oryginałem kopią dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin (wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Gminy Gózd) oraz zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. 

Pobierz załączniki: 

Zawiadomienie – umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym

Wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_mlodocianego _pracownika

Zalacznik_do_wniosku_formularz_informacji_pomoc_de_minimis

Informacja_zmiany_w_przepisach_o_dofinansowaniu_ksztalcenia_mlodocianych

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.