Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8537
W sumie: 109578

Tabela sygnałów alarmowych

R O D Z A J E   A L A R M Ó W,   S Y G N A Ł Y   A L A R M O W E

Sposób ogłoszenia alarmów

 

Lp. Rodzaj alarmu

akustyczny system

alarmowy

środki masowego

przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1 Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany

dźwięk syreny w okesie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp)

dla

Znak zółty w kształcie trójkąta lub

w uzasadnionych przypadkach innej figury geomatrycznej

2 Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

 

 

K O M U N I K A T Y   O S T R Z E G A W C Z E

 

Lp.

Rodzaj

komunikatu

akustyczny

system alarmowy

środki masowego 

przekazu

akustyczny system

alarmowy

środki masowego

przekazu

1

Uprzedzenie

o zagrożeniu 

skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące sie na

terenie ........

około godz...... min....

może nastąpić skażenie 

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku .....

(podać kierunek)  

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie  o zagrożaniu

(podać rodzaj skażenia) 

dla 

2

Uprzedzenie

o zagrożeniu 

zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia

o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj zakażenia)

dla

3

Uprzedzenie 

o klęskach

żywiołowych

i zagrożeniu

środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie

postępowania mieszkańców.........

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj kleski)

dla

 

N I E B E Z P I E C Z N E   Ś R O D K I   C H E M I C Z N E

 

Nazwa substancji: Wodór, H2

Działanie:  Łatwo palny, duszący gaz. Zapalny w każdej temp. Lżejszy od powietrza, gromadzi się w górnych partiach pomieszczeń. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, tlenem, chlorem, bromem i fluorem 
Zalecenia ogólne:  Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby, wezwać Straż Pożarną i Policję     
Postępowanie w przypadku uwolnienia:  jak powyżej, przy wycieku obszar zagrożony jest wybuchem       
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zapewnić bezruch w pozycji półleżącej lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może spowodować obrzęk płuc. Podać tlen. Chronić przed utratą ciepła.
Skażenie skóry ( skroplonym gazem) - zdjąć odzież, zmyć skórę dużą ilością chłodnej wody, podawać tlen przez maskę ( jeśli zatruty nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie)
Skażenie oczu płukać oczy dużą ilością chłodnej wody. 

 

Nazwa substancji: Chlor, CI2

Działanie:  Gaz drażniący i duszący; w zetknięciu z wilgotną powierzchnią błon śluzowych powstaje kwas podchlorawy, chlorowodór, wolne rodniki tlenowe i inne związki chlorowe o silnym działaniu biologicznym. 
Zalecenia ogólne:  Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać Straż Pożarną i Policję Postępowanie w przypadku uwolnienia:  jak powyżej, przy wycieku obszar jest zagrożony wybuchem.
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zapewnić bezruch w pozycji półleżącej lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może powodować obrzęk płuc. Podać tlen. Chronić przed utratą ciepła. Wezwać lekarza.  

 

Nazwa substancji: Cyjanek potasu, KCN

Działanie:  Substancja o działaniu duszącym wskutek hamowania oddychania tkankowego powodującego niedotlenienie tkanek, zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego. Działa silnie drażniąco.
Zalecenia ogólne:  Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby. Wezwać Straż Pożarną i Policję.
Postępowanie w przypadku uwolnienia:  jak powyżej przy wycieku, obszar zagrożony wybuchem
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne -  zapewnić bezruch w pozycji siedzącej lub półleżącej. Chronić przed utratą ciepła. Podawać tlen.

 

W  PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU LUB ZNALEZIENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO W OBIEKCIE

 

1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powiadamiać o tym : 
Policję - 997, 
Straż Pożarną  - 998, 

2. Zawiadamiając Policję należy podać:
-  treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, 
-  miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym
-  numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko
3. Zlokalizowanych podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać, należy zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 

4. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki.

 

W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA LUB BUDZĄCEJ PODEJRZENIA, ROZSYPANIA SUBSTANCJI NIEZNANEGO POCHODZENIA:

1. Nie otwierać przesyłki 
2. Umieścić przesyłkę w worku plastikowym, szczelnie zamknąć 
3. Rozsypany, nieznany proszek nie zgarniać, nie zdmuchiwać, przykryć podejrzaną substancję 
4. Opuścić pomieszczenie, zamykając drzwi i nie dopuszczać osób postronnych
5. Niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu
     -  Policję - 997,  
     -  Straż Pożarną - 998  
i zastosować się do ich wskazówek 
6.  Osoby, które zetknęły się bezpośrednio z niebezpieczną substancją, należy poddać zabiegom sanitarnym. 
 

BĄDŹ BARDZIEJ BEZPIECZNY

szczegóły znajdziesz na stronie

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

www.mswia.gov.pl

Znajdziesz tu między innymi:

*** informacje i wykaz środków, które pomogą Ci w przygotowaniach na wypadek większości niebezpiecznych zdarzeń oraz w zaplanowaniu zabezpieczenia domów i mieszkań.*** 

 Numer bezpłatnej infolinii:

- 0 800 250 250 - pod tym numerem można zgłaszać wszelkie sygnały mogące świadczyć o potencjalnym niebezpieczeństwie, można się również dowiedzieć jak reagować w przypadku takich sytuacji.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.