Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 59
W sumie: 88958

Infrastruktura

Gospodarka wodno - ściekowa

Sieć wodociągowa

Z sieci wodociągowej na obszarze gminy korzysta aż 92,55% ogółu mieszkańców (1666 osób ma zawarte umowy na korzystanie z sieci wodociągowej).

System wodociągowy w gminie Gózd doprowadza wodę do miejscowości: Gózd, Lipiny, Budy Niemianowskie, Piskornica, Karszówka, Drożanki, Klwatka Królewska, Kłonów, Kłonówek, Kuczki- Kolonia, Kuczki Wieś, Czarny Lasek, Podgóra, Niemianowice, Wojsławice, Kiedrzyń, Małęczyn Nowy, Małęczyn Stary, Grzmucin i jest zasilany z dwóch ujęć wody tj. Małęczyn i Gózd o wydajności 520 m3/h.

Sieć wodociągowa na terenie gminy jest ogólnie w dobrym stanie technicznym i jest prawidłowo eksploatowana. Długość sieci wodociągowej wynosi 157,77 km (długość sieci rozdzielczej na 100 km2 wynosi 113,5 km). Wszystkie sołectwa zwodociągowane są w 100%.

Sieć kanalizacyjna

Na obszarze gminy znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków w Klwatce Królewskej 0-2 (swoim zasięgiem obejmuje Małęczyn i część Klwatki) oraz w Goździe. 

Oczyszczalnia ścieków w Goździe oparta jest na technologii osadu czynnego. Maksymalna przepustowość obiektu wynosi 250 m3/d. Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców Gozdu, Publiczną Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum w Goździe, Gminny Ośrodek Zdrowia i Urząd Gminy. Oczyszcza ścieki w ilości ok. 50 000 m3 rocznie. Ścieki, po oczyszczeniu wraz z wodami opadowymi z terenu szkoły i ośrodka zdrowia a także wodami popłucznymi ze stacji uzdatniania, odprowadzane są kolektorem do rzeki Gzówki.

Technologia oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Klwatce Królewskiej oparta jest na osadzie czynnym. Jej przepustowość wynosi 514 m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Pacynka.

Od 2007 r. wykonano następujące inwestycje:

Rozbudowano kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Klwatce etap II, a etap III w roku 2008 w miejscowościach Klwatka, Niemianowice.Obecnie tj. na dzień 30 października 2009r. trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Budy Niemianowskie i Lipiny do oczyszczalni ścieków w Goździe. Rozstrzygnięto również przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszówka. Łączna kwota budowy kanalizacji w ciagu tego okresu wyniesie około 5 milionów złotych, która pochodzi z WFOSiGW w Warszawie Urzędu Marszałkowskiego oraz ze środków własnych Gminy.

Gospodarka odpadami

Gmina Gózd posiada opracowany Plan Gospodarki Odpadami na lata 2009 - 2012 w celu regulowania gospodarką odpadami komunalnymi i gospodarczymi.

Na terenie gminy nie znajduje się żadne składowisko odpadów komunalnych. Odpady z obszaru gminy składowane są na składowisku P.P.H.U. Radkom Sp. z o.o.  w Radomiu.

Usługa zbiórki i transportu odpadów komunalnych na znacznej części terenu gminy jest świadczona w oparciu o umowę zawartą pomiędzy daną firmą wywozową a Gminą, która precyzuje zarówno sposób świadczonej usługi (częstotliwość, rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów, koszt usługi) jak i warunki płatności.

Podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Gózd to:

 1. Toensmeier Wschód Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom
 2. ENERIS Surowce Spółka Akcyjna, ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 3. P.P.U.H. INTERBUD Sp. z o.o., ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom
 4. SUEZ Wschód Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin
 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling, ul. Chorzowska, 26-600 Radom
 6. P.P.U.H. RADKOM Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom
 7. Przedsiębiorstow Usług Komunalnych EKO-ESTETYKA Małecki Sp. Jawna, ul. Starokrakowska 137, 26-600 Radom 
 8. EKOLA Sp. z o.o., ul. Wjazdowa 4/115, 26-600 Radom
 9. REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiegi 13A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

Na terenie gminy Gózd można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych:

 • zbiórka odpadów niesegregowanych
 • selektywna zbiórka odpadów do recyklingu materiałowego

Odbiór odpadów komunalnych z terenu obiektów infrastruktury jest realizowany przez Spółkę SITA w Radomiu, ul Witosa 76. Odpady wytwarzane w obiektach infrastruktury gromadzone są także w kontenerach KP - 7, ustawionych w sąsiedztwie szkół i Urzędu Gminy.

Kontenery rozmieszczone na terenie gminy w liczbie 17 szt., stanowią własność Gminy.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku odpady komunalne gromadzone w sposób nieselektywny i selektywny na terenie gminy Gózd są odbierane raz w miesiącu.

Drogi

Powiązania komunikacyjne jak również sprawna i rozbudowana infrastruktura techniczna są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju społeczno - gospodarczego gminy. Wpływają one bowiem na wszystkie obszary jej działalności.

Dostępność komunikacyjna spełnia kluczową rolę w rozwoju lokalnym gminy Gózd. Układ drogowy, o który opiera się gmina, gwarantuje bardzo dobre relacje z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Układ ten na obszarze gminy tworzy droga krajowa i wojewódzka oraz drogi powiatowe i gminne, które pośrednio lub bezpośrednio wiążą ośrodek gminy z jej miejscowościami, z pozostałymi gminami powiatu radomskiego, jak również z sąsiednimi ośrodkami powiatowymi i wojewódzkimi.

Przez obszar gminy Gózd przebiega droga krajowa nr 12, która jest głównym czynnikiem aktywizującym gospodarkę pozarolniczą. Główny układ komunikacyjny gminy, zapewniajający powiązania zewnętrzne, tworzy również droga wojewódzka nr 699 o relacji Niemianowice - Gzowice - Piotrowice - Jedlnia Letnisko - Siczki.

Władze gmin mając na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury komunikacyjnej przeprowadzają szereg zadań w zakresie przebudowy i modernizacji dróg gminnych. 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.