Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

Infrastruktura

Gospodarka wodno - ściekowa

   Z sieci wodociągowej na obszarze gminy korzysta aż 92,55% ogółu mieszkańców (1666 osób ma zawarte umowy na korzystanie z sieci wodociągowej).

 

   System wodociągowy w gminie Gózd doprowadza wodę do miejscowości Gózd, Lipiny, Budy Niemianowskie, Piskornica, Karszówka, Drożanki, Klwatka, Kłonów, Kłonówek, Kuczki Kolonia, Kuczki Wieś, Czarny Lasek, Podgóra, Niemianowice, Wojsławice, Kiedrzyń, Małęczyn Nowy, Małęczyn Stary, Grzmucin i jest zasilany z dwóch ujęć wody tj. Małęczyn i Gózd o wydajności 520 m3/h.

 

   Sieć wodociągowa na terenie gminy jest ogólnie w dobrym stanie technicznym i jest prawidłowo eksploatowana. Długość sieci wodociągowej wynosi 157,77 km (długość sieci rozdzielczej na 100 km2 wynosi 113,5 km). Wszystkie sołectwa zwodociągowane są w 100%.

 

   Na obszarze gminy znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków w Klwatce Królewskej 0-2 (swoim zasięgiem obejmuje Małęczyn i część Klwatki) oraz w Goździe. 

Oczyszczalnia ścieków w Goździe oparta jest na technologii osadu czynnego. Maksymalna przepustowość obiektu wynosi 250 m3/d. Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców Gozdu, Publiczną Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum, Gminny Ośrodek Zdrowia i Urząd Gminy. Oczyszcza ścieki w ilości ok. 50 000 m3 rocznie. Ścieki, po oczyszczeniu wraz z wodami opadowymi z terenu szkoły i ośrodka zdrowia a także wodami popłucznymi ze stacji uzdatniania, odprowadzane są kolektorem do rzeki Gzówki.

Technologia oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Klwatce Królewskiej oparta jest na osadzie czynnym. Jej przepustowość wynosi 514 m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Pacynka.

Od 2007r. wykonano następujące inwestycje:

Rozbudowano kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Klwatce etap II, a etap III w roku 2008 w miejscowościach Klwatka, Niemianowice.Obecnie tj. na dzień 30 października 2009r. trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Budy Niemianowskie i Lipiny do oczyszczalni ścieków w Goździe. Rozstrzygnięto również przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszówka. Łączna kwota budowy kanalizacji w ciagu tego okresu wyniesie około 5 milionów złotych, która pochodzi z WFOSiGW w Warszawie Urzędu Marszałkowskiego oraz ze środków własnych Gminy.

 

Gospodarka odpadami

   Gmina Gózd posiada opracowany Plan Gospodarki Odpadami na lata 2009 - 2012 w celu regulowania gospodarką odpadami komunalnymi i gospodarczymi.

Na terenie gminy nie znajduje się żadne składowisko odpadów komunalnych. Odpady z obszaru gminy składowane są na składowisku P.P.H.U. Radkom Sp. z o.o.  w Radomiu.

Usługa zbiórki i transportu odpadów komunalnych na znacznej części terenu gminy jest świadczona w oparciu o umowę zawartą pomiędzy daną firmą wywozową a Gminą, która precyzuje zarówno sposób świadczonej usługi (częstotliwość, rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów, koszt usługi) jak i warunki płatności.

 

Podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Gózd to:

 

  1. PWNS Almax Sp.z.o.o - Radom, ul. Wrocławska 3
  2. SITA Sp. z o.o. - Radom ul. Witosa 76
  3. ATK Recykling PUK - Radom, ul. Chorzowska 

Na terenie gminy Gózd można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych:

  • zbiórka odpadów niesegregowanych
  • selektywna zbiórka odpadów do recyklingu materiałowego

 

Odbiór odpadów komunalnych z terenu obiektów infrastruktury jest realizowany przez Spółkę SITA w Radomiu, ul Witosa 76. Odpady wytwarzane w obiektach infrastruktury gromadzone są także w kontenerach KP - 7, ustawionych w sąsiedztwie szkół i Urzędu Gminy.

Kontenery rozmieszczone na terenie gminy w liczbie 17 szt. stanowią własność Gminy.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku odpady komunalne gromadzone w sposób nieselektywny i selektywny na terenie gminy Gózd są odbierane raz w miesiącu.

 

 

 

Drogi

   Powiązania komunikacyjne jak również sprawna i rozbudowana infrastruktura techniczna są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju społeczno - gospodarczego gminy. Wpływają one bowiem na wszystkie obszary jej działalności.

Dostępność komunikacyjna spełnia kluczową rolę w rozwoju lokalnym gminy Gózd. Układ drogowy, o który opiera się gmina, gwarantuje bardzo dobre relacje z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Układ ten na obszarze gminy tworzy droga krajowa i wojewódzka oraz drogi powiatowe i gminne, które pośrednio lub bezpośrednio wiążą ośrodek gminy z jej miejscowościami, z pozostałymi gminami powiatu radomskiego, jak również z sąsiednimi ośrodkami powiatowymi i wojewódzkimi.

Przez obszar gminy Gózd przebiega droga krajowa nr 12, która jest głównym czynnikiem aktywizującym gospodarkę pozarolniczą. Główny układ komunikacyjny gminy, zapewniajający powiązania zewnętrzne, tworzy również droga wojewódzka nr 699 o relacji Niemianowice - Gzowice - Piotrowice - Jedlnia Letnisko - Siczki.

   Władze gminy, mając na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury komunikacyjnej, przeprowadzają szereg zadań w zakresie przebudowy i modernizacji dróg gminnych. 

Od 2007r. wykonano drogi w następujących miejscowościach: 

 

 

Miejscowość   

Długość odcinka w metrach

Gózd, ul. Kościelna

1300

Kuczki Wieś

820

Niemianowice

1300

Małęczyn ul. Szkolna

1700

Małęczyn ul. Kościelna

750

Małęczyn ul. Działkowa

300

Wojsławice - Kłonów

1692

Kłonów

1000

Drożanki - Korytka

1200

Grzmucin

1000

Klwatka

1000

Piskornica

350

Kiedrzyn

350

Karszówka

300

Czarny Lasek

1430

 

 

   Inwestycje drogowe w naszej gminie wykonywane są również wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Należy do nich budowa dróg powiatowych.

Od roku 2007 wspólnie z Powiatem Radomskim wykonano:

  • odcinek drogi powiatowej Kuczki - Kazimierówka o dł. 900m
  • odcinek drogi powiatowej Kłonówek - Rawica o dł. 1300m
  • drogę powiatową w Kłonówku o dł. 1400m

 

Na podstawie porozumienia z Gminą Jedlnia Letnisko zmodernizowano drogę gminną Klwatka - Myśliszewice o dł. 300m a obecnie trwają prace przy budowie wspólnej drogi w miejscowości Klwatka.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.