Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 12235
W sumie: 171008

News

News zdjęcie id 881

Kwalifikacja wojskowa 2020

16.01.2020

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

________________________________________

Termin ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 16 stycznia 2020 r.

________________________________________

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

________________________________________

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1996—2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2017, poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

________________________________________

Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt 1, 2, 3 a, 3b , 4, 5 zamieszkałych  w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy Gózd przeprowadzona zostanie w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Radomiu przy ulicy B. Prażmowskiego 33a (Przychodnia Lekarska) w dniach  13.03.2020 r.  i 16.03.2020 r., kobiety – 17.03.2020 r.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

________________________________________

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

•potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

________________________________________

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

________________________________________

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

________________________________________

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

________________________________________

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności "B" nie są przenoszone do rezerwy aż do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim  i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności "A", "D" lub "E".

________________________________________

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1541) ;

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. z 2009, Nr 202 poz. 1566) ;

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. Nr 226 poz. 1834) ;

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. 2019, poz.1981);

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017, poz. 944).

KLAUZULA INFORMACYJNA

(przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Gózd z siedzibą w Urzędzie Gminy w Goździe, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd. Administrator – Wójt wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@gozd.pl lub pisemnie na adres administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, adres zameldowania, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w celu:

• przeprowadzenia rejestracji dotyczącej założenia ewidencji wojskowej oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

3. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: właściwi dla miejsca Pani/Pana zameldowania: Starosta, Wojskowy Komendant Uzupełnień, dowódcy jednostek wojskowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań obronnych, Komendant Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, jednostki służby zdrowia, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, organy ścigania, podatkowe, kontrolne oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem  w oparciu o stosowną podstawę prawną.

4. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat .

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Przysługuje Pani/Panu także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.

8. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z ewidencji ludności prowadzonej przez Wójta Gminy Gózd, , Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ).

10. Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również w formie profilowania.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.