Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1455
W sumie: 71764

News

News zdjęcie id 770

Nowa opłata retencyjna

12.04.2019

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1556 z póź. zm. ), która nakłada na Wójta obowiązek związany z problemem opłaty za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Zgodnie z art. 269 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo wodne nakłada obowiązek na właściciela (w rozumieniu ustawy odpowiednio na posiadacza samoistnego oraz użytkownika wieczystego, a w przypadku eksploatacji instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska – prowadzącego instalację;) dokonywania opłaty  za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej  na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.  Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy  Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty   za tę usługę wodną  reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy, który ustala, że wysokość  opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej (wyrażonej w m²) oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m²,  która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m², do Wójta  Gminy Gózd  w terminie do  30 marca  2019 r.  dostarczając wypełnione oświadczenie.

Wójt Gminy Gózd realizując obowiązek ustawowy – w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia w którym doręczono  informację. Opłatę należy wnieść za okresy kwartalne w kasie Urzędu Gminy w Goździe lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr: 53 1240 3259 1111 0010 0618 1287

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Przykład nieruchomości podlegającej opłacie:

Nieruchomość składająca się z działek 130/1 oraz 130/2 objęta księgą  wieczystą o numerze

RA1Z30235/1. Suma powierzchni składających się na nieruchomość  wynosi 4000 m²,  a więc przekroczony  jest określony  ustawą  próg  3500 m².

Na nieruchomości  znajdują się:

- budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek usługowo-handlowy o łącznej powierzchni zabudowy 1230 m²

- parking z kostki brukowej oraz płyt: 1350 m²

- droga utwardzona: 550 m²

Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 3130 m²

Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (3130 m²/4000 m² =0,78) czyli  78%,  a więc nieruchomość spełnia drugie określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Nieruchomość nie posiada przyłącza do systemu otwartej kanalizacji deszczowej lub zamkniętej kanalizacji deszczowej.

(Otwarty system kanalizacji deszczowej to urządzenia takie jak: korytka odwadniające, rynsztoki, rynny, rowy,  systemy odwodnieni i profili dróg, chodników oraz innych powierzchni utwardzonych. Zamknięty system kanalizacji deszczowej to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami.)  tym samym podlega  obowiązkowi opłaty retencyjnej.

Jeżeli wody opadowe są częściowo retencjonowane przez właściciela nieruchomości w szczelnym zbiorniku betonowym  do naliczenia opłaty zostanie zastosowana niższa stawka (do 10 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m² na 1 rok)

Wpływ z opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanej opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  lub w Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego pok. 107, t el. 320-20-97 wew. 26.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.