Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1585
W sumie: 121405

News

News zdjęcie id 317

Stypendia szkolne 2016/2017

24.08.2016

 

 

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej ?

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

1.   uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2.  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 3.  uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla Dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Kto może otrzymać stypendium szkolne ?

1.  Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

a)  w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

b)  w których występuje alkoholizm lub narkomania,

c)  niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

2.  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (514 zł/netto na osobę w rodzinie).

3.   Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 2.

W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne ?

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1.  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych,

3.  pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów,

4.  świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt uzna, że udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt. 1 i 2, a w przypadku słuchaczy kolegiów o których mowa w pkt. 3, nie jest celowe. 

W jakiej wysokości i na jak długo przyznawane jest stypendium ?

1.   Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2.  Stypendium szkolne dla uczniów przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

3.  Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium  o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem punktu 4.

4.  Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium  o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Co jest warunkiem ubiegania się o stypendium ?

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1.   złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej do Urzędu Gminy w Goździe,

2.   dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,

3. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego,

4. dołączenie do wniosku opinii dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, bądź zaświadczenia.

5.   w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek okresowy, zasiłek stały), zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Gdzie składa się wnioski ?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się osobiście na odpowiednim druku w Urzędzie Gminy w Goździe – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe.

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Dokumentowanie wydatków

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taka pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków imiennych potwierdzających celowość wydatków.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
  2. Załącznik do Uchwały Nr XXX/181/2005 Rady Gminy w Goździe z dnia 11 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  3. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/157/2008 Rady Gminy w Goździe z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w regulaminie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Goździe

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe

pokój nr 101-103   

tel. 0-48/320-23-57

Załączniki :

- wniosek z załącznikami do wniosku

- informacje dodatkowe

- pouczenie

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.