Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2054
W sumie: 21129

News

News zdjęcie id 1658

Sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd

22.05.2023

Przewodniczący Rady Gminy Gózd, pan Marcin Linowski zawiadamia, że w dniu 29 maja br. (poniedziałek) o godz. 12:00  w siedzibie Urzędu Gminy w Goździe (sala nr 105) odbędzie się sesja Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5.    Zapytania i wnioski radnych.
6.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za 2022 rok.
7.    Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.
8.    Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2022 rok:

a) wystąpienie Zarządzającego S.P.Z.O.Z,
b) zapoznanie z opinią Rady Społecznej S.P.Z.O.Z,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2022 rok /projekt I/.

9.    Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe za 2022 rok:

a) wystąpienie dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe za 2022 rok /projekt II/.

10.    Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2022 rok:

a) wystąpienie Wójta,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gózd /projekt III/.

11.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gózd:

a) przedłożenie sprawozdania przez Wójta,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach, tj.: o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok i  sprawozdaniu finansowym,
c) wystąpienie Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta za 2022 rok,
d) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta za 2022 rok,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2022 rok i sprawozdania finansowego /projekt IV/,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gózd absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok /projekt V/.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie:

a) oceny zasobów pomocy społecznej /projekt VI/,
b) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników /projekt VII/,
c) pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /projekt VIII/,
d) określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych /projekt IX/,
e) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd /projekt X/,
f) wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Gózd Nr XXXII/276/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie /projekt XI/,
g) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/290/2023 Rady Gminy Gózd z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego /projekt XII/,
h) zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zdania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej /projekt XIII/,
i) zmian w budżecie gminy na 2023 rok /projekt XIV/,
j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2023-2031 /projekt XV /.

13.    Sprawy różne.
14.    Zakończenie obrad.

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.