Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1459
W sumie: 71768

News

News zdjęcie id 159

Gmina Gózd/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe poszukuje partnera zainteresowanego udziałem w projekcie

25.09.2015

Gmina Gózd/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe ogłasza nabór partnera, zgodnie z zapisami art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-20202 (Dz. U. 2014 poz. 1146), do wspólnego przygotowania i realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej IX- Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, który będzie gotów wnieś zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe odpowiadające realizowanym zadaniom.

I. Cel partnerstwa:

Uczestnictwo partnerów w realizacji projektu na każdym etapie, co oznacza wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, wspólne zarządzanie projektem oraz uczestnictwo w realizacji w części zadań w projektach.

II. Wymagania:

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera, który spełnia następujące wymagania: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, udokumentowane kompetencje i potencjał osobowy oraz realizował w okresie ostatnich 3 lat projekty z zakresu aktywizacji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,  brał udział w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, posiada aktualną wiedzę zarówno techniczną, jak i z zakresu obowiązujących przepisów prawa z obszaru działalności instytucji pomocy społecznej.

III. Zgłoszenie powinno zawierać:

1. opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wspierających aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

2. opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań

3. deklarację gotowości wspólnego przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie Projektu, 

4. dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,

5. oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.

IV. Termin składania zgłoszeń:

21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Urzędu Gminy w Goździe

V. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

W postaci papierowej należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną, do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe, ul. Radomska 34, 26-634 Gózd, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.

VI. Kryteria wyboru:

1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.

2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.

3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do oferenta o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów, wobec powyższego kandydat na partnera zobligowany jest do wskazania osoby do kontaktu w jego imieniu w sprawie oferty.

VII. Uwagi:

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a. podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało   najwyżej ocenione,

b. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2. W przypadku unieważnienia naboru Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Goździe.

4. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.

5. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.

6. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

7. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.

8. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

9. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.

Pytania dotyczące aplikowania do otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu można przesyłać na adres e-mail: gops_gozd@poczta.fm lub telefonicznie: osoba do kontaktu: Elżbieta Krawczyk tel. (48) 320 20 96.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.