Logo Gmina Gózd - Oficjalny serwis internetowy

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17805
W sumie: 67739

STATUT

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOŹDZIE  

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w GOŹDZIE zwana dalej OSP.

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej a także niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą OSP jest GÓZD

§ 4

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA


§ 9

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi
2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
4. rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturowo-oświatowej i rozrywkowej
5. uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich
6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1. organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości, własnej i pomocy wzajemnej
2. organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych
3. przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej
4. prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkoleń funkcyjnych
5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych
6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej
7. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną
8. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 11

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20. poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami).

§ 12

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13

Członkowie OSP dzielą się na:
1. członków czynnych
2. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych
3. wspierających
4. honorowych

§ 14

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: "W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia".

§ 15

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierania do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz w miejscach zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo lub w inny sposób jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo
1. uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybranym do władz OSP
2. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. wybierać i być wybierani do władz OSP
2. uczestniczyć w walnym zebraniu, z prawem głosu,
3. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP
4. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP
5. używać munduru i odznak.

§ 19

Do obowiązków członka czynnego należy:
1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP
2. przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP
3. podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym
4. dbać o mienie OSP
5. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 20

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 21

Członkostwo ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia z OSP
2.wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu
3. skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok
4. likwidacji OSP
5. śmierci
6. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych § 18 i 19 niniejszego statutu

§ 23

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25

Władzami OSP są:
1. walne zebranie
2. zarząd
3. komisja rewizyjna


A. WALNE ZEBRANIE

§ 26

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5-9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby, o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27

Do kompetencji walnego zebrana należy:
1. podejmowaniu uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP
2. rozpatrywaniu i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności
3. uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
4. ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowaniu decyzji o jej zmianie
5. podejmowanie uchwał w sprawie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej
6. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP
7. podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP
8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych
9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn
10. wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 28

Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 29

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a

sprawozdawcze raz na rok.

§ 30

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
1. z własnej inicjatywy
2. na żądanie komisji rewizyjnej OSP
3. na żądanie 1/2 liczby członków OSP
4. na żądanie Związku OSP.

§ 32

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 33

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej połowy członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 34

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebrania zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 35

Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania jawnego.


B. ZARZĄD

§ 36

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza i kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży, pełni funkcję wiceprezesa. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu.

§ 37

Do zadań zarządu należy:
1. reprezentowanie interesów OSP
2. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania
3. zwoływanie walnego zebrania
4. niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie w statucie
5. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian
6. udzielenie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością
7. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu
8. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych
9. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP
10. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak
11. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
12. dokonywanie ocen realizacji przez członków OSP powierzonych im zadań
13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP
14.wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 38

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 39

Posiedzenie zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez Prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 40

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 41

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 42

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:
1. wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczanie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych
2. organizowanie i prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych
3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą
5.kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych
6. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji
7. opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 43

Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1. pochwałę ustaną
2. pochwałę w rozkazie naczelnika straży
3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody
4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 44

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1. upomnienie ustne
2. nagana w rozkazie naczelnika straży
3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 45

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich
2. składanie na walnym zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP
3. przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności
4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 46

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 47

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 48

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP


§ 49

Majątek i fundusze OSP powstają z:
1. składek członkowskich
2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów
3. dochodów z majątku i imprez
4. ofiarności publicznej

§ 50

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie będą przeznaczone do podziału między członków OSP.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTOWE I ROZWIĄZANIE OSP


§ 51

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 52

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 53

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 55

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Paweł Dziewit</strong></p>

Paweł Dziewit

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 9:00 - 12:00 i 15:30 - 16:30

Urząd Gminy Gózd

ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel./fax: 48 320-20-97
e-mail: gmina@gozd.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.